fbpx

ทะเบียนบ้านสำคัญไฉน…หากหายไปทำยังไงดี ?

     เคยสงสัยกันไหมว่า ทะเบียนบ้านที่เรามีใช้กันอยู่ตอนนี้มีที่ไปที่มาอย่างไร และสำคัญกับเราอย่างไร วันนี้เราไปรวบรวมคำตอบข้อสงสัยเหล่านี้มาให้ และแถมเอาวิธีดำเนินการเมื่อเราทำทะเบียนหายหรือชำรุดมาฝากกันด้วย

ภาพจาก http://donkaewlocal.go.th/web2018/?p=3657

“ทะเบียนบ้าน” เป็นเอกสารราชการที่สำคัญซึ่งทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อระบุรายละเอียดที่ตั้งของบ้าน และรายการต่าง ๆ ของบุคคลในบ้านได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ชื่อบิดามารดา ภูมิลำเนาเดิม ฯลฯ และจัดทำขึ้นอีกหนึ่งฉบับมอบให้กับเจ้าบ้านแต่ละบ้านถือใช้ประโยชน์ เรียกว่า “สำเนาทะเบียนบ้าน” ทะเบียนบ้านถือเป็นส่วนหนึ่งของทะเบียนราษฎร ซึ่งรวมทะเบียนคนเกิด คนตาย ย้ายที่อยู่ และการดำเนินการเกี่ยวกับบ้าน เช่น การขอเลขที่บ้าน การรื้อถอนบ้าน เป็นต้น

       ทะเบียนราษฎรของไทยนั้น จะเริ่มเมื่อใด และมีวิธีปฏิบัติอย่างไรนั้น ไม่มีหลักฐานปรากฏให้แน่ชัด   แต่อาจกล่าวได้ว่า จุดเริ่มของงานทะเบียนราษฎรนั้นน่าจะมาจากการจดทะเบียนชายฉกรรจ์ เพื่อไว้ใช้ในราชการสงคราม ซึ่งเรียกว่า “การจดบัญชีพลเมืองหรือสารบัญชี”

“ทะเบียนบ้าน” เป็นเอกสารราชการที่สำคัญซึ่งทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อระบุรายละเอียดที่ตั้งของบ้าน และรายการต่าง ๆ ของบุคคลในบ้านได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ชื่อบิดามารดา ภูมิลำเนาเดิม ฯลฯ และจัดทำขึ้นอีกหนึ่งฉบับมอบให้กับเจ้าบ้านแต่ละบ้านถือใช้ประโยชน์ เรียกว่า “สำเนาทะเบียนบ้าน” ทะเบียนบ้านถือเป็นส่วนหนึ่งของทะเบียนราษฎร ซึ่งรวมทะเบียนคนเกิด คนตาย ย้ายที่อยู่ และการดำเนินการเกี่ยวกับบ้าน เช่น การขอเลขที่บ้าน การรื้อถอนบ้าน เป็นต้น

       ทะเบียนราษฎรของไทยนั้น จะเริ่มเมื่อใด และมีวิธีปฏิบัติอย่างไรนั้น ไม่มีหลักฐานปรากฏให้แน่ชัด   แต่อาจกล่าวได้ว่า จุดเริ่มของงานทะเบียนราษฎรนั้นน่าจะมาจากการจดทะเบียนชายฉกรรจ์ เพื่อไว้ใช้ในราชการสงคราม ซึ่งเรียกว่า “การจดบัญชีพลเมืองหรือสารบัญชี”

         การเกณฑ์ชายฉกรรจ์เพื่อเข้ารับราชการทหารนั้น  มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย หรือก่อนตั้งสุโขทัยก็ว่าได้  จนสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ยังมีการจดบัญชีพลเมืองเหมือนกัน แต่เรียกว่าการสักข้อมือ หลังมือ หรือการสักเลข ซึ่งนอกจากจะใช้เพื่อประโยชน์ในการเกณฑ์พลเมืองมาเป็นทหารแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการใช้เก็บภาษีอากรได้ด้วย

         ในปี  พ.ศ.2452   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริเห็นว่า   สมควรที่จะให้คิดจัดทำบัญชีคนในพระราชอาณาเขตเพื่อทราบความแน่นอนว่ามีคนอยู่เท่าใด  และเพื่อประโยชน์ที่จะบำรุงความสุขและรักษาการแผ่นดินให้เหมือนกับที่เป็นอยู่ในประเทศทั้งปวง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตรา  พ.ร.บ.สำหรับทำบัญชีคนในพระราชอาณาจักร ร.ศ.128 ขึ้น  โดยกำหนดหลักการที่จะต้องดำเนินการสำคัญตามกฏหมาย ฉบับนี้เป็น 3 ประการ ด้วยกัน

 ประการแรก         ให้จัดทำบัญชีสำมะโนครัวขึ้น

 ประการที่สอง        ให้จัดทำบัญชีคนเกิดและคนตาย

ประการที่สาม        ให้จัดทำบัญชีคนเข้าออกขึ้น

ภาพจาก https://www.ikasem.com/t/138

ปัญหาที่เจ้าบ้านหลายคนอาจต้องเจอคือ ทะเบียนบ้านหาย เพราะเป็นสิ่งที่ผู้อยู่อาศัยทุกคนต้องใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียน สมัครงาน หรือทำธุรกรรมต่าง ๆ อาจมีการเคลื่อนย้ายบ่อยครั้ง จึงมีโอกาสที่ทะเบียนบ้านจะหายได้หลาย ๆ สาเหตุ ลองมาดูวิธีแก้ปัญหาเมื่อทะเบียนบ้านหาย และวิธีขอทะเบียนบ้านใหม่ที่เจ้าบ้านควรรู้ได้ที่นี่

ทะเบียนบ้านหายต้องทำอย่างไร?

 

ทะเบียนบ้านหาย หรือทะเบียนบ้านชำรุด สิ่งแรกที่ต้องทำคือการเตรียมเอกสาร โดยเจ้าบ้านสามารถติดต่อยื่นคำร้อง ขอทะเบียนบ้านเล่มใหม่ ต่อนายทะเบียนในท้องที่ ที่บ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่ โดยไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ โดยใช้หลักฐานเพียงบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน

หากเจ้าบ้านไม่สะดวกเดินทางไปดำเนินการด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการมายื่นคำร้องต่อนายทะเบียนแทนได้ แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือ

– หนังสือมอบอำนาจ

– บัตรประชาชนของเจ้าบ้าน

– บัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบหมาย

โดยค่าธรรมเนียมในการออกทะเบียนใหม่เล่มใหม่ฉบับละ 20 บาท

ทะเบียนบ้านหายแต่ไม่มีเจ้าบ้านต้องทำอย่างไร

กรณีที่ทะเบียนบ้านหายหรือชำรุด แต่ไม่มีเจ้าบ้าน เนื่องจากเจ้าบ้านเสียชีวิตแล้ว ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้เดินเรื่องขอทะเบียนบ้านใหม่แทนได้ โดยใช้เอกสารเพียงบัตรประชาชนของเจ้าของบ้านเท่านั้น

กรณีที่บ้านยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือยังไม่มีเจ้าของบ้าน ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้นดำเนินการ โดยนำเอกสารการถือครองกรรมสิทธิ์ พร้อมบัตรประชาชนไปยื่นขอทะเบียนบ้านใหม่ แต่หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้พาผู้มีอำนาจปกครองไปยื่นเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานยืนยันเจ้าของกรรมสิทธิ์

แต่ถ้าในกรณีที่ยังไม่มีการโอนหรือไม่มีเจ้าบ้าน ให้คนที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ทำการ ดำเนินการได้ โดยนำเอกสารการถือครองกรรมสิทธิ์ไปยื่นเรื่องประกอบ แต่ถ้าเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้พาผู้มีอำนาจปกครองไปยื่นเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานยื่นยันการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

 

ทะเบียนบ้านหาย มีเจ้าบ้าน แต่ติดต่อเจ้าบ้านไม่ได้ทำอย่างไร

ตามหลักเกณฑ์การขอทะเบียนบ้านใหม่นั้น หากว่าบ้านยังมีเจ้าบ้าน การขอทะเบียนบ้านใหม่จะต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านดำเนินการ แต่กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเจ้าบ้านได้ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่จะไปยื่นเรื่องโดยตรง

 

ทำทะเบียนบ้านหายแจ้งทำใหม่ได้ที่ไหน?

ภาพจาก https://th.foursquare.com/v/สำนกงานเขตวฒนา-vadhana-district-office/4c8edd2d58668cfa3bcfd5ec?openPhotoId=5ad6f22a3af98826a91ac1e4

สถานที่ที่คุณจะสามารถเข้าไปยื่นขอเล่มทะเบียนบ้านใหม่ได้เมื่อทะเบียนบ้านหายหรือทะเบียนบ้านชำรุดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าทะเบียนบ้านนั้นอยู่ในพื้นที่เขตไหน เพราะต้องขอจากเขตเดิมที่ออกให้ ดังนี้

1. กรุงเทพฯ สามารถเข้ารับการยื่นทำทะเบียนบ้านเล่มใหม่ได้ที่สำนักงานเขต ที่เจ้าบ้านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน

2. ต่างจังหวัด ท่านจะสามารถเข้าไปยื่นคำร้องได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ที่เจ้าบ้านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน

ทะเบียนบ้านหายไม่ต้องไปแจ้งความ

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าหากทะเบียนบ้านหายไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความ เช่นเดียวกับเอกสารเหล่านี้ที่หายแล้วไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่โรงพัก จะเห็นได้ว่าเมื่อทะเบียนบ้านหายหรือชำรุด มีวิธีการไม่ยากอย่างที่คิด และใช้เอกสารน้อย เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น ในกรณีที่มีเจ้าบ้าน และไม่ต้องไปแจ้งความ ซึ่งเอื้อต่อการขอทะเบียนบ้านใหม่ได้ง่าย

 

7+

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบทความ
และเรื่องราวดีๆ

เพียงกรอกอีเมลของคุณ เราจะส่งมอบเรื่องราวดีๆ ให้คุณทุกเดือน

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.