fbpx

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

(สำหรับการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด)

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “เรา”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและลูกบ้านปัจจุบัน บุคคลที่มีความสนใจสินค้าหรือบริการของเรา และผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการศึกษาด้านการตลาดอื่น ๆ ที่จัดขึ้นโดยบริษัท (“ท่าน”) โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบ ณ บริเวณที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะเก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ระบุไว้ในนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล”) และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เราจะเก็บรวบรวม “ข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันหมายรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส ที่อยู่ อาชีพ รายได้ สถานที่ทำงาน บัญชีเฟซบุ๊ก (Facebook Account) บัญชีไลน์ (Line ID)  บัญชีอินสตาแกรม (Instagram Account) [บัญชีผู้ใช้งานแอพพลิเคชันของบริษัท (Sammakorn Application)] ลักษณะทางกายภาพของบุคคล ใบหน้า น้ำหนัก ส่วนสูง เสียง รูปภาพ วิดีโอ

ข้อมูลในการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล บัญชีเฟซบุ๊ก (Facebook Account) บัญชีไลน์ (Line ID)
บัญชีอินสตาแกรม (Instagram Account) [บัญชีผู้ใช้งานแอพพลิเคชันของบริษัท (Sammakorn Application)] และบัญชีเครือข่ายทางสังคมออนไลน์อื่น ๆ

ข้อมูลพฤติกรรม เช่น ความสนใจในการซื้อบ้าน (หรือสินค้าและบริการอื่น ๆ ของบริษัท) งบประมาณ พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของบริษัท ข้อสอบถาม คำแนะนำหรือข้อติชม และพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ เป็นต้น (สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่ [ลิงค์ Cookies Policy])

ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจหรือให้บริการของบริษัทนั้น แม้ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถจะมิได้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก แต่เราอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถเป็นครั้งคราว ในกรณีนี้ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุข้างต้น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นในกรณีที่มีความจำเป็นและกฎหมายอนุญาตให้เราสามารถดำเนินการได้ โดยเราจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

0