นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “เรา”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและลูกบ้านปัจจุบัน บุคคลที่มีความสนใจสินค้าหรือบริการของเรา และผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการศึกษาด้านการตลาดอื่น ๆ ที่จัดขึ้นโดยบริษัท (“ท่าน”) เราจะเก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ระบุไว้ในนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล”) และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เราจะเก็บรวบรวม “ข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันหมายรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส ที่อยู่ อาชีพ รายได้ สถานที่ทำงาน บัญชีเฟซบุ๊ก (Facebook Account) บัญชีไลน์ (Line ID)  บัญชีอินสตาแกรม (Instagram Account) บัญชีผู้ใช้งานแอพพลิเคชันของบริษัท (Sammakorn Application) บัญชีทวิตเตอร์ (Twitter Account) บัญชี TikTok บัญชี LinkedIn และบัญชีเครือข่ายทางสังคมออนไลน์อื่น ๆ ลักษณะทางกายภาพของบุคคล ใบหน้า น้ำหนัก ส่วนสูง เสียง รูปภาพ วิดีโอ 

ข้อมูลในการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล บัญชีเฟซบุ๊ก (Facebook Account) บัญชีไลน์ (Line ID บัญชีอินสตาแกรม (Instagram Account) บัญชีผู้ใช้งานแอพพลิเคชันของบริษัท (Sammakorn Application) บัญชีทวิตเตอร์ (Twitter Account) บัญชี TikTok บัญชี LinkedIn และบัญชีเครือข่ายทางสังคมออนไลน์อื่น ๆ

ข้อมูลพฤติกรรม เช่น ความสนใจในการซื้อบ้าน (หรือสินค้าและบริการอื่น ๆ ของบริษัท) งบประมาณ พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของบริษัท ข้อสอบถาม คำแนะนำหรือข้อติชม และพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ เป็นต้น (สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่ Cookies Policy

ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจหรือให้บริการของบริษัทนั้น แม้ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถจะมิได้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก แต่เราอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถเป็นครั้งคราว ในกรณีนี้ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุข้างต้น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นในกรณีที่มีความจำเป็นและกฎหมายอนุญาตให้เราสามารถดำเนินการได้ โดยเราจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งใด

ในกรณีทั่วไป เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง ซึ่งอาจรวมถึงในระหว่างขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. เมื่อท่านตอบแบบสอบถามสำหรับการศึกษาด้านการตลาด (Research Questionnaire) หรือแบบสอบถามเกี่ยวกับความสนใจและความพึงพอใจอื่น ๆ ที่ท่านได้จัดทำเมื่อเข้าเยี่ยมชมโครงการ หรือในโอกาสอื่น ๆ ที่บริษัทอาจร้องขอ
 2. เมื่อท่านเยี่ยมชมและลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของเรา เพื่อรับข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท 
 3. เมื่อท่านตกลงเป็นส่วนหนึ่งกับเรา หรือติดต่อเราผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เมื่อท่านติดตามเราผ่าน เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) TikTok หรือ LinkedIn และเมื่อท่านเพิ่มเราเป็นเพื่อนผ่านไลน์ (Line Official)
 4. เมื่อท่านได้สอบถาม ร้องเรียนปัญหา ให้คำแนะนำหรือข้อติชมเกี่ยวกับโครงการและการบริการของบริษัท หรือทำการร้องขอใด ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล์ โทรศัพท์ (Call Center) บัญชีเฟซบุ๊ก (Facebook Account)
  บัญชีไลน์ (Line ID) บัญชีอินสตาแกรม (Instagram Account) และบัญชีเครือข่ายทางสังคมออนไลน์อื่น ๆ
 5. เมื่อท่านให้ความยินยอมแก่เราในการสัมภาษณ์และถ่ายทำเนื้อหาเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท 
 6. เมื่อท่านอยู่ในพื้นที่โครงการจัดสรรที่ดินสัมมากร ศูนย์การค้าเพียวเพลส สำนักงานของบริษัท หรือพื้นที่อื่น ๆ ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำเนื้อหาเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ภาพของท่านอาจปรากฏอยู่ในเนื้อหาของการถ่ายทำดังกล่าว โดยเราจะไม่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวตนของท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการถ่ายทำเนื้อหาดังกล่าว ณ บริเวณที่มีการถ่ายทำ 
 7. กรณีอื่น ๆ ที่เราจะแจ้งให้ท่านทราบ

ในกรณีที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญา เราจะแจ้งให้ท่าน ทราบถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ณ เวลาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งในบางกรณี การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการบางอย่างแก่ท่านได้ เนื่องจากเราไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ

3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราเก็บรวบรวม ใช้ และอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้ โดยเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐาน ดังนี้

 1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท
 4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลอื่น เว้นแต่ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่นนั้นจะมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิ
  ขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 5. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท

ในกรณีที่เราไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฐานใดฐานหนึ่ง เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ เราจะดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อมายังบริษัทตามช่องทางที่ระบุในนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เราได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งฐานที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ ดังต่อไปนี้

 

  วัตถุประสงค์
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานตามกฎหมาย
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดของลูกบ้านปัจจุบัน และลูกค้าที่มีความสนใจ เพื่อพัฒนารูปแบบโครงการในอนาคต และออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
2.  เพื่อติดต่อเพื่อนำเสนอโครงการ และติดตามลูกค้า 
 • บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
3.  เพื่อสัมภาษณ์และถ่ายทำภาพนิ่งหรือวิดีโอสำหรับการโฆษณา
 • สำหรับบุคคลที่บริษัทสัมภาษณ์ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
 • สำหรับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงการถ่ายทำ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็น
  เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
4. เพื่อสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 

 • Facebook
 • Instagram
 • Line Official 
 • Twitter
 • TikTok
 • LinkedIn
 • SMS 
 • อีเมล
 • Sammakorn Application
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็น
  เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ในการนำเสนอโครงการ บริการ โปรโมชั่น หรือกิจกรรมต่าง ๆ แก่ลูกค้าของบริษัทหรือลูกค้าที่มีความสนใจ
 • ในกรณีที่บริษัทต้องการติดต่อท่านเพื่อโฆษณาสินค้าหรือบริการที่มีการใช้ข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงกับความสนใจของท่าน บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
5. เพื่อสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัทที่จัดให้มีขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับ Partner ทางธุรกิจ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น

 • Facebook
 • Instagram
 • Line Official 
 • Twitter
 • TikTok
 • LinkedIn
 • SMS 
 • อีเมล์
 • Sammakorn Application
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็น
  เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ในการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทกับ Partner 
 • ในกรณีที่บริษัทต้องการติดต่อท่านเพื่อโฆษณาสินค้าหรือบริการ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
6. เพื่อการเปิดเผยและโอนข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการขาย โอน ควบรวมกิจการ หรือปรับโครงสร้างองค์กร
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็น
  เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น ในการควบคุม จัดการ และเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของบริษัท
7. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายอนุญาตให้เราสามารถดำเนินการได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด  

4.ระยะเวลาที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในเชิงองค์กรและเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยขัดต่อกฎหมาย และการป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสูญหาย เสียหาย หรือถูกทำลาย

เราได้รวบรวมระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเก็บรักษาไว้ ตามที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้ 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรืออนุญาตให้เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เพียงระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการประมวลผลตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ

 

  วัตถุประสงค์
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ระยะเวลาในการจัดเก็บ
1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดของลูกบ้านปัจจุบัน และลูกค้าที่มีความสนใจ เพื่อพัฒนารูปแบบโครงการในอนาคต และออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
 • เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลา 3 ปี  
2. เพื่อติดตามลูกค้าและติดต่อเพื่อนำเสนอโครงการ
 • เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลา 3 ปี
3. เพื่อสัมภาษณ์และถ่ายทำภาพนิ่งหรือวิดีโอสำหรับการโฆษณา
 • เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลา 3 ปี
4. เพื่อสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัท ซึ่งรวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการที่ร่วมดำเนินการกับ Partner ทางธุรกิจ
 • เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ ตลอดระยะเวลาที่ท่านติดตามสื่อทางสังคมต่าง ๆ ของบริษัท หรือจนกว่าท่านจะแจ้งให้เรานำชื่อท่านออกจากรายชื่อผู้ติดต่อของเรา อย่างไรก็ตาม เราอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่านไว้เพื่อป้องกันมิให้ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากเราภายหลังจากที่ท่านร้องขอ และในบางกรณี ท่านยังอาจพบการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของเราได้ในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์นั้น ๆ

5.ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการเปิดเผยแก่บุคคลใดบ้าง

โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเปิดเผยเพื่อประมวลผลโดยบุคลากรของเราเท่านั้น ซึ่งจะจำกัดเฉพาะบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง หรือมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น อย่างไรก็ดี เราอาจเปิดเผยหรืออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่น ในกรณีดังต่อไปนี้

บริษัทในเครือหรือในกลุ่ม ได้แก่ บริษัทในเครือหรือในกลุ่มของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ซึ่งรวมถึงบุคลากรของบริษัทในเครือหรือในกลุ่มดังกล่าว

ผู้ให้บริการของเรา เช่น ผู้ให้บริการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและระบบคลาวด์ ผู้ให้บริการรับฝากเอกสารในรูปแบบกระดาษและทำลายเอกสาร
ผู้ให้บริการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการบริหารจัดการโครงการและพื้นที่ ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน ผู้ให้บริการรับข้อร้องเรียน ปัญหา คำแนะนำ และคำติชมเกี่ยวกับโครงการของบริษัท ผู้ให้บริการด้านการทำการตลาด การสื่อสารการตลาด และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ให้บริการด้านการถ่ายทำ การตัดต่อ และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท และผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวม โอน หรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เช่น ผู้ลงทุน ผู้ตรวจสอบ และที่ปรึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจของเรา 

ในกรณีที่บุคคลข้างต้นได้รับการเปิดเผยหรือได้รับอนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเรา
เราจะควบคุมให้บุคคลเหล่านั้นประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่เราแจ้งให้ท่านทราบเท่านั้น รวมทั้งต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ โดยจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ปรากฏในการสัมภาษณ์และการถ่ายทำภาพนิ่งหรือวิดีโอสำหรับการโฆษณา อาจถูกเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปบนสื่อรูปแบบต่าง ๆ 

6. กรณีที่เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การติดต่อสื่อสาร หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง Server ของผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทาง
ที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ เราจึงได้คัดสรรและปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังต่อไปนี้

สิทธิในการถอนความยินยอม หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ดำเนินการไปแล้วโดยชอบ

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเรา และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลที่เราสามารถเก็บรวมรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านเนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น 

สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

อย่างไรก็ดี เราขอสงวนสิทธิในการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่านก่อนการพิจารณา
คำขอ และเราอาจปฏิเสธคำขอของท่านในบางกรณีเมื่อกฎหมายอนุญาตให้เราสามารถปฏิเสธได้

หากท่านต้องการใช้สิทธิข้างต้น ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทได้ตามช่องทางที่ระบุในนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ 

นอกจากนี้ ท่านยังมี สิทธิในการร้องเรียน ต่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการผู้มีอำนาจ หากท่านเชื่อว่าเรา
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะพิจารณาทบทวนนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ และอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางช่องทางที่เหมาะสม

9. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บก่อนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ

เรามีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับ โดยเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์เดิม ภายใต้นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

10. ช่องทางติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ 

บุคคลผู้ติดต่อ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

อีเมล: [email protected]

เบอร์โทรศัพท์: 1427

 

1+