fbpx

Cookies Policy

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”หรือ“เรา”) ซึ่งมีการใช้คุกกี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยที่เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะเก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ระบุไว้ในนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล”) และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

1.คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ใช้จัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งจะบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยเราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ การเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับจำนวนและการใช้งานเว็บไซต์ และการจดจำข้อมูลการเข้าใช้งานเดิม เป็นต้น เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ท่านเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ คุกกี้มิใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้คุกกี้จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่านแต่อย่างใด 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เราจะเก็บรวบรวม “ข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันหมายรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น อินเตอร์เน็ตโดเมนและ Internet Portal Address (IP Address) ประเภทของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน การตั้งค่าภาษา ที่ตั้งและตำแหน่งของเขตเวลา และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล เช่น วันที่ เวลา และระยะเวลาที่ใช้งานเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์ที่เข้าชม ประวัติการค้นหา และพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์อื่น ๆ 

ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจหรือให้บริการของบริษัทนั้น แม้ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถจะมิได้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก แต่เราอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถเป็นครั้งคราว ในกรณีนี้ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุข้างต้น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นในกรณีที่มีความจำเป็นและกฎหมายอนุญาตให้เราสามารถดำเนินการได้ โดยเราจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งใด

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรงในขณะที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา

4. วัตถุประสงค์และประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

คุกกี้ที่เราใช้งานมี 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

  • คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ (necessary cookies)

เราใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานของเว็บไซต์และระบุว่าท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้หรือไม่ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น ในการบริหารจัดการและพัฒนาการทำงานเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้เว็บไซต์ของเราได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เว็บไซต์ของเราจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ ดังนั้น ท่านจึงไม่สามารถปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ได้ โดยคุกกี้ที่เราใช้งาน มีดังนี้

    ชื่อคุกกี้     ระยะเวลาในการจัดเก็บ.  รายละเอียดของคุกกี้
1. _ga_*                               2 ปี การจัดเก็บและการนับจำนวนการดูหน้าเว็บ
  • คุกกี้เพื่อการเก็บสถิติ (statistic cookies)

เราใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมและพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจะนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีความเหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ให้มากยิ่งขึ้น โดยคุกกี้ที่เราใช้งาน มีดังนี้

    ชื่อคุกกี้.    ระยะเวลาในการจัดเก็บ.  รายละเอียดของคุกกี้
1. _fbp                                  3 เดือน เพื่อจัดเก็บและติดตามการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ
  • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (marketing cookies)

เราใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และเพื่อนำเสนอโฆษณาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งคุกกี้ประเภทนี้อาจรวมถึงคุกกี้ที่จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการ
รายอื่นที่เราใช้บริการอยู่ (Third-Party Cookies) โดยคุกกี้ที่เราใช้งาน มีดังนี้

    ชื่อคุกกี้   ระยะเวลาในการจัดเก็บ.  รายละเอียดของคุกกี้
1. fr .facebook.com             3 เดือน เพื่อใช้ในการแสดงโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายใหม่

5. การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของท่านได้ตลอดเวลาผ่านทาง ลิงค์การตั้งค่าคุกกี้  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถปิดการทำงานของคุกกี้บางประเภท ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ (necessary cookies) อย่างไรก็ดี โดยที่การให้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราจำเป็นต้องใช้คุกกี้ ดังนั้น หากท่านตั้งค่าโดยให้ปิดการทำงานของคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราบางส่วนได้

การตั้งค่าคุกกี้บนเบราว์เซอร์ ท่านสามารถตั้งค่าคุกกี้บนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่
แต่ละเบราว์เซอร์กำหนดไว้ ดังนี้

6. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการเปิดเผยแก่บุคคลใดบ้าง

โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเปิดเผยเพื่อประมวลผลโดยบุคลากรของเราเท่านั้น ซึ่งจะจำกัดเฉพาะบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง หรือมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น อย่างไรก็ดี เราอาจเปิดเผยหรืออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่น ในกรณีดังต่อไปนี้

บริษัทในเครือหรือในกลุ่ม ได้แก่ บริษัทในเครือหรือในกลุ่มของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ซึ่งรวมถึงบุคลากรของบริษัทในเครือหรือในกลุ่มดังกล่าว

ผู้ให้บริการของเรา เช่น ผู้ให้บริการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการคุกกี้ ผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและระบบคลาวด์ ผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนของบริษัทในการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงตัวแทนผู้รับจ้างของบุคคลดังกล่าวเป็นต้น

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวม โอน หรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เช่น ผู้ลงทุน ผู้ตรวจสอบ และที่ปรึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจของเรา 

ในกรณีที่บุคคลข้างต้นได้รับการเปิดเผยหรือได้รับอนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเรา
เราจะควบคุมให้บุคคลเหล่านั้นประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่เราแจ้งให้ท่านทราบเท่านั้น รวมทั้งต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ โดยจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

7. กรณีที่เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การติดต่อสื่อสาร หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง Server ของผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทาง
ที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ เราจึงได้คัดสรรและปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังต่อไปนี้

สิทธิในการถอนความยินยอม หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือ
มีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ดำเนินการไปแล้วโดยชอบ

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเรา และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลที่เราสามารถเก็บรวมรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านเนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น 

สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

อย่างไรก็ดี เราขอสงวนสิทธิในการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่านก่อนการพิจารณาคำขอ และเราอาจปฏิเสธคำขอของท่านในบางกรณีเมื่อกฎหมายอนุญาตให้เราสามารถปฏิเสธได้

หากท่านต้องการใช้สิทธิข้างต้น ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทได้ตามช่องทางที่ระบุในนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ 

นอกจากนี้ ท่านยังมี สิทธิในการร้องเรียน ต่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการผู้มีอำนาจ หากท่านเชื่อว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9. การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะพิจารณาทบทวนนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ และอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางช่องทางที่เหมาะสม

10. ช่องทางติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ 

บุคคลผู้ติดต่อ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

อีเมล: [email protected]

เบอร์โทรศัพท์: 1427

0